Egzaminy

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodoweDyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, działając na podstawie § 113 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ze zmianami), ogłasza harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych.

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe - Etap pisemny 17.06.2013 godzina 12.00

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
dla absolwentów techników i szkół policealnych - styczeń 2013.

 

19.06. 2013 r. - początek godz. 9.oo

1

322[21]

Opiekunka dziecięca

240 minut19,06, 2013 r. - początek godz. 9.oo
 

1

322[20]

Dietetyk

240 minut

  

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/ Zofia Hryhorowicz

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym  zdaje słuchacz w IV  semestrze nauki i jest  on formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
    - etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
    - etapu praktycznego.

 Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
    - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

 Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta . Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Copyright 2011 Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free